Albertine Agnesschool contactgegevens

Adresgegevens

Albertine Agnesschool 
Tellemannstraat 13
8915 CC Leeuwarden

Telefoon: 0582136282
Mailadres: t.hager@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Daltononderwijs

Hoe zien we Daltononderwijs terug in de school?

 

Onze visie

Daltononderwijs, waarin je gelooft. Wij zijn een Christelijke Daltonschool, waar leren en leven vorm krijgt vanuit de verbinding van de Christelijke identiteit met de Dalton identiteit, en waar vertrouwen de fundering vormt. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen in het zien en horen van jezelf en de ander.  Wat wij als opvoeders en onderwijzers hebben te doen is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze werkelijk ontdekken wie zij zijn en wat hun roeping is. Hen daarnaast ook bewust maken dat we verantwoordelijk zijn voor onze gedachten , daden en woorden. Deze drie trekken namelijk het levensspoor van jou en die ander. Een Daltonschool waar zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en borgen de belangrijkste kernwaardenzijn, biedt alles om dit met elkaar inhoud te geven. De keuze voor het Daltononderwijs is van belang omdat ons werkelijk te verrichten werk daar ligt, waar de ruimte ontstaat voor een ieder om te ontdekken waar je kracht ligt en waar je zwakte. Te mogen zijn wie je bent. Dit te benutten en zo een rijke omgeving te creëren voor leerlingen, leerkrachten en ouders om vanuit verbinding samen school inhoud en betekenis te geven.


Dalton

De Albertine Agnesschool heeft sinds 1 maart 2005 het predicaat Dalton. Dit houdt in dat de school werkt volgens het Daltonconcept. Dit betekent dat ons pedagogisch-didactisch en organisatorisch handelen uitgaat van de vijf kernwaarden van Dalton:

 

Kernwaarde: 1 Effectiviteit

Effectiviteit en doelmatigheid legt specifiek vast dat onderwijs gaat over rendement van leren, over opbrengsten, over het scheppen van gelijke kansen voor ieder kind, over weten wat je voor ogen hebt, welke doelen je wilt bereiken.

 

 1. De kinderen behalen de leerdoelen die passen bij de ontwikkeling
 2. De kinderen gaan op efficiënte en verantwoorde wijze om met leertijd
 3. De kinderen zijn actief bezig met de taak en maken efficiënt gebruik van de keuzemogelijkheden

Dit zie je terug in werkplekken/ruimtes, werken/bespreken van leerdoelen - doelenmuur, instructiewinkel en hulpkaartjes.

 

Kernwaarde: 2. Verantwoordelijkheid

Vrijheid in gebondenheid. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens.
Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, verantwoordelijkheid nemen voor jouw ontwikkeling, jouw handelen, voor het maken van jouw keuzes. Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen doelen, eigen interesses en eigen behoeften. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt automatisch tot ver - en gebondenheid. Je bent in het leren en leven namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander en jouw omgeving. Door het aanbrengen van kaders d.m.v. afspraken t.a.v. leerstof, werkafspraken en schoolregels leren kinderen hun vrijheid te gebruiken.

 

 1. De kinderen nemen verantwoordelijkheid voor de verwerking van de taken
 2. De kinderen leggen waar nodig verantwoording af aan hun juf/meester, zijn medeleerleerlingen en zijn ouders over de verwerking van de taak
 3. De kinderen zijn actief betrokken bij het eigen werken
 4. De kinderen dragen zorg voor de eigen leeromgeving

Dit zie je terug in het huishoudelijk takenbord, klassenvergadering, leerlingenraad, maandregels, dagritmekaarten/dagrooster en het plannen van het taakbord/brief.

 

Kernwaarde: 3 Zelfstandigheid

Zelfstandigheid gaat over jezelf in al jouw mogelijkheden leren kennen. Vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfstandig leven.
We leren en stimuleren kinderen probleemoplossend te denken zodat ze leren eigen beslissingen te nemen en gevolgen te overzien. Om zo onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen binnen de schoolomgeving en de wereld waarin zij lerend leven.

 

 1. De kinderen nemen zelf initiatieven om de leerdoelen te bereiken
 2. De kinderen vragen hulp van anderen en helpen elkaar
 3. De kinderen bepalen mede hoe er gewerkt wordt aan de gestelde leerdoelen
 4. De kinderen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht
 5. De kinderen krijgen de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken

 Dit zie je terug in uitgestelde aandacht en zelfstandig werken, dagkleuren en zelfcorrectie.

 

Kernwaarde: 4 Samenwerken

Als individu zijn we onderdeel van de samenleving.
Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar aangewezen. Om zelf hieraan te kunnen deelnemen is het van belang dat je als kind leert, om samen te werken, samen te leren en samen te leven. Onze school biedt kinderen daarom een leeromgeving waar kinderen en leerkrachten iets van en met elkaar leren.

 

 1. De kinderen benutten de gegeven tijd en gelegenheid om te leren samenwerken
 2. De kinderen werken op respectvolle wijze samen met elkaar en de leerkracht

 Dit zie je terug in de Gouden weken, samenwerken in de groep, maatjes kiezen en thematisch werken.

 

Kernwaarde: 5 Reflectie

Open en eerlijk naar jezelf, jouw werk en jouw ontwikkeling kijken stimuleert het continue proces van leren. Daarnaast ontstaat er ruimte om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden. Dit geldt voor kinderen maar ook voor leerkrachten. Op een Daltonschool is het kritisch kijken en denken naar het eigen professioneel handelen vanzelfsprekend. We willen samen goed onderwijs bieden voor ieder kind en weten dat alles begint bij het reflecteren op eigen én teambreed handelen.

 

 1. De kinderen maken een planning voor het werk
 2. De kinderen sturen de planning bij door de voortgang te overzien
 3. De kinderen bezien het behaalde eindresultaat kritisch en nemen leerpunten mee naar een volgende planning van de taak
 4. De kinderen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de medeleerlingen

Dit zie je terug in de startgesprekken, reflectie op taakbord/taakbrief of muur en het werken aan eigennaarschap: Portfolio.

 

 

Ons nieuwe Daltonportfolio (laatste update: maart 2020) staat op de website. Daarin kunt u lezen en zien hoe wij deze vijf kernwaarden vorm geven in ons dagelijks handelen.

Meer informatie over het Daltonconcept kunt u vinden op de website van de Nederlandse Daltonvereniging: www.dalton.nl  


Zorg

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen met toetsen, observaties en kindgesprekken. De leerkrachten gebruiken al deze gegevens bij het geven van planmatig onderwijs op maat. Kinderen zijn meer dan toetsen alleen. Dit is de reden waarom wij met portfolio’s werken. Met een portfolio komt de eigenheid van ieder kind optimaal tot zijn recht. Wanneer een kind zijn/haar eigenheid ontdekt, komt het kind tot bloei en dit leidt tot betere resultaten.

Intern begeleider

Onze intern begeleider bewaakt de ontwikkeling van ieder kind. Daar waar reden is tot ondersteuning, van leerling of leerkracht, zal de intern begeleider samen met de leerkracht een passend plan opstellen. Voor deze ondersteuning geldt dat deze gezocht kan worden binnen het team, maar ook bij externen. Ook neemt de IB-er plaats in het mini zorgteam, deze bestaat uit de IB-er, gedragsspecialist, taal- en spellingspecialist en een leerkracht. Zij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenzorg. Tevens bezoekt zij de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het implementeren van beleid en veranderingen op het gebied van de leerlingenzorg in het team.

Gedragsspecialist

Als er tijdens leerling besprekingen of tussendoor leerlingen zijn met een bepaalde gedragsproblematiek, dan gaat de gedragsspecialist met de leerkracht in gesprek om samen te kijken naar een passende oplossing. De gedragsspecialist maakt deel uit van het mini zorgteam van onze school.

In de IKC Albertine Agnes informatiegids kunt u uitgebreid vinden hoe wij de zorg rond onze kinderen vorm geven.


Topondernemers

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs bieden wij als geheel aan met behulp van de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie. De leerlingen werken alleen, in tweetallen of in groepjes aan verschillende opdrachten. Op die manier komen ze van alles te weten door het zelf op en uit te zoeken. Aan het eind van elke opdracht geven ze een presentatie aan de klas en aan ouders.

Niet alleen de kerndoelen voor wereldoriëntatie komen bij Topondernemers aan bod. Kinderen zijn ook heel praktisch met taal bezig. Ze leren informatie te verzamelen door interviews af te nemen, te zoeken in boeken en op internet. De informatie verwerken ze in werkstukken, muurkranten, digitale presentaties en artikelen.

In de samenwerking met anderen oefenen ze bovendien (sociale) vaardigheden zoals plannen, afspraken maken en nakomen, delegeren, luisteren en initiatief nemen. Ook wetenschap en techniekactiviteiten worden geïntegreerd aangeboden passend bij het thema van Topondernemers.

De leerkrachten van de bovenbouw hebben een cursus ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’ gevolgd. Voor meer informatie over deze cursus kunt u hier een uitlegfilmpje bekijken wat onder andere is gemaakt op onze school.


Vakken

Tijdens een schooldag komen er heel wat vakken aan bod. Uw kind is uiteraard bezig met rekenen en taal. Waarbij taal is opgesplitst in onder andere spelling, mondeling taalgebruik en woordenschat. Het leesonderwijs komt ook goed aan bod op een lesdag. Daarnaast komen levensbeschouwing, verkeer, Fries, muziek, crea en bewegingsonderwijs voorbij. In de bovenbouw wordt ook Engels gegeven. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs bieden wij gebundeld aan met behulp van de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie.


Schooljaarverslag

Met alle informatie op onze website kunt u al heel wat wijzer worden over onze plannen en onze visie op onderwijs. Wilt u gedetailleerdere en nog uitgebreidere informatie over onder andere de schoolresultaten, dan kunt u ons laatste jaarverslag opvragen bij directie.