Albertine Agnesschool contactgegevens

Adresgegevens

Albertine Agnesschool 
Tellemannstraat 13
8915 CC Leeuwarden

Telefoon: 0582136282
Mailadres: t.hager@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad


Doel van MR

De MR biedt ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is nadrukkelijk niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen. 

Samenstelling

De samenstelling van de MR is wettelijk geregeld. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten. Op grond van het (huidige) leerlingenbestand mag de MR uit maximaal zes personen bestaan, waarbij ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn.

Taak van de MR

De MR overlegt met de directie van de school, en via de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) met het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs te Leeuwarden, waar onze school deel van uitmaakt. Er wordt overlegd over verschillende onderwerpen, zoals: mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, werving en selectie van personeel en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Maar daarnaast ook zaken als de besteding van geld en de veiligheid op en rondom school. Allemaal heel verschillende onderwerpen die stuk voor stuk bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op onze school en het welzijn van onze kinderen en het personeel.

Taakuitvoering en vergadering

De MR heeft invloed op het beleid van de school en de vereniging via het instemmingsrecht en via het adviesrecht. Om goed over zaken te kunnen oordelen wordt van de leden van de MR verwacht dat zij zich verdiepen in de diverse beleidsonderwerpen. Om dit op een efficiënte manier te doen zijn binnen de MR van de Albertine Agnesschool de diverse onderwerpen verdeeld over de leden. Uiteraard worden besluiten door de MR wel gezamenlijk en in overleg genomen. Er wordt vijf maal per jaar vergaderd.

Betrokkenheid ouders / verzorgers

De MR heeft de ondersteuning en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten nodig. Zij moet immers weten wat er bij de achterban "leeft" voordat er adviezen gegeven en besluiten genomen worden over belangrijke schoolzaken. Ouders kunnen hun mening en ideeën altijd kenbaar maken. Zij kunnen de vergaderingen van de MR ook bijwonen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in principe twee maandelijks gehouden. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt die op het mededelingenbord worden geplaatst.